Tolk

Hos Bravo Tolk tilbyr vi fire typer tolk: fremmøtetolking, konsekutivtolking, simultantolking og telefontolking.

Fremmøtetolking

Dette er den eldste og mest tradisjonelle formen for tolking. Tolken er fysisk til stede og gjør det mulig for to personer å snakke sammen, selv om de i utgangspunktet ikke snakker samme språk. Fremmøtetolking kan foregå på flere måter, og de mest vanlige metodene er konsekutivtolking og simultantolking.

Konsekutivtolking

Å tolke konsekutivt vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. Her finnes ingen risiko for tekniske avbrudd.

Simultantolking

Å tolke simultant vil si å tolke mens taleren snakker. Dette er en metode som ofte blir brukt på konferanser, og forutsetter dertil egnet audioutstyr. Den største fordelen med fremmøtetolking er at tolken kan nyttiggjøre seg av kroppspråk og visuelle inntrykk.

Fremmøtetolkning anbefales i følgende tilfeller:

  • Domstolforhandlinger
  • Konferanser
  • Samtaler med barn
  • Psykisk syke personer
  • Personer med nedsatt hørsel

Telefontolking

Telefontolking foregår normalt ved at samtalepartene befinner seg i samme rom, mens tolken deltar på telefon. Telefontolkning forutsetter adekvat utstyr, fortrinnsvis høyttalende telefon.

Vi anbefaler telefontolking i følgende tilfeller:

  • Når du trenger en tolk på kort varsel og geografi vanskeliggjør fremmøtetolkning
  • Når du skal sikre klientens anonymitet
  • Når kostnadsmessige og øvrige praktiske hensyn taler for det

Trenger du en dyktig tolk?

Ta kontakt med oss idag. Vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss