Som fagperson eller tjenestemann er det du som har ansvar for at kommunikasjonen med din tjenestemottaker er forsvarlig.  Derfor er det du som må vurdere om tolking er nødvendig for å kunne utføre din oppgave i tråd med gjeldende lovverk.

 

Begrepet god tolkeskikk er en norm som forteller hvordan tolken skal oppføre seg og utføre sitt arbeid. I Forskrifter om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven av 6. juni 1997, § 5 pålegges statsautoriserte tolker å utføre sin virksomhet i samsvar med god tolkeskikk.
 

IMDi opplever stor pågang til sitt test og kurstilbud, og åpner for at interesserte kan melde seg til ToSPoT og TAO i 2016 allerede nå. I tillegg vil det tilbys ekstraordinær testing i utvalgte språk høsten 2015 som følge av de store asylankomstene.

Om studiet:

Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk i hvert kull.

Prioriterte språk: